Το ΔΣ της Αναπτυξιακής Εταιρείας Πελοπόννησος ΑΕ ενέκρινε τη διενέργεια και τους όρους διακήρυξης του ηλεκτρονικού διεθνή δημόσιου ανοιχτού διαγωνισμού για την ανάθεση των υπηρεσιών με τίτλο: «Προβολή της Περιφέρειας Πελοποννήσου ως προορισμός θεματικού τουρισμού μέσω αεροπορικών εταιρειών» του Υποέργου 3 της Πράξης «Τουριστική Προβολή Θεματικών Μορφών Τουρισμού Περιφέρειας Πελοποννήσου».

Ο σχετικός διαγωνισμός θα προκηρυχθεί σύντομα.

Το ΔΣ της Αναπτυξιακής Εταιρείας Πελοπόννησος ΑΕ ενέκρινε τη διενέργεια και τους όρους διακήρυξης του ηλεκτρονικού διεθνή δημόσιου ανοιχτού διαγωνισμού για την ανάθεση των υπηρεσιών με τίτλο: «Προβολή της Περιφέρειας Πελοποννήσου ως προορισμός θεματικού τουρισμού μέσω αεροπορικών εταιρειών» του Υποέργου 3 της Πράξης «Τουριστική Προβολή Θεματικών Μορφών Τουρισμού Περιφέρειας Πελοποννήσου». Ο διαγωνισμός αναμένεται να προκηρυχθεί σύντομα και θα διενεργηθεί στην διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ, www.promitheus.gov.gr, με συνολικό προϋπολογισμό 355.241 ευρώ πλέον ΦΠΑ.