Για την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών διαφήμισης και Μάρκετινγκ

Συγκεκριμένα, το έργο αφορά στη δημιουργία ταυτότητας, στην εξωστρέφεια και οργάνωση της επικοινωνιακής πολιτικής του Πανεπιστημίου, συμπεριλαμβάνοντας δράσεις όπως η αναβάθμιση και συνεχής επικαιροποίηση της ιστοσελίδας του, η διοργάνωση ενημερωτικών ημερίδων και συνεδρίων, ο σχεδιασμός και παραγωγή ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών spot σε τοπικούς σταθμούς, δράσεις δημοσιότητας, κ.α. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη του έργου ανέρχεται σε 800.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και βαρύνει την Πράξη «Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2007-2013. Η προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής λήγει στις 3 Σεπτεμβρίου.