Για τη δημοσιότητα του ΕΠ «Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας»

Το υπό ανάθεση έργο αφορά στον προσδιορισμό της επικοινωνιακής στρατηγικής και στην εφαρμογή σχεδίου δράσεων επικοινωνίας, για τη δραστηριότητα του Υπουργείου αναφορικά με το συγκεκριμένο επιχειρησιακό πρόγραμμα. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 700.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ και η προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής λήγει στις 13 Οκτωβρίου.