Ενέργειες πληροφόρησης και επικοινωνίας της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων

Διαγωνισμό ύψους 403.225 ευρώ έχει προκηρύξει το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, με αντικείμενο την ανάθεση ενεργειών πληροφόρησης και επικοινωνίας της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Συνοχής και από εθνικούς πόρους, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020». Πιο συγκεκριμένα, αντικείμενο της σύμβασης είναι η διαμόρφωση στρατηγικής επικοινωνίας και ο σχεδιασμός δράσεων όπως, έντυπο υλικό, ψηφιακά προϊόντα οπτικής επικοινωνίας, ενέργειες δημοσίων σχέσεων, διάχυση επικοινωνίας σε online μέσα και social media, κ.ά.

Αξίζει να σημειωθεί ότι απαραίτητη προϋπόθεση για τους υποψήφιους ανάδοχους είναι να διαθέτουν γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών για τα έτη 2016, 2017 και 2018 ίσο με 200.000 ευρώ κατ’ έτος. Επίσης, σε περίπτωση ένωσης προσώπων ή κοινοπραξίας, ο γενικός ετήσιος κύκλος εργασιών υπολογίζεται αθροιστικά.

Παράλληλα, ελάχιστη προϋπόθεση είναι ο υποψήφιος ανάδοχος να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την υλοποίηση τουλάχιστον 2 συγχρηματοδοτούμενων έργων, συνολικής αμοιβής τουλάχιστον 50.000 ευρώ έκαστο, που να αφορά σε δράσεις ευαισθητοποίησης, δημοσιότητας και επικοινωνίας, σε φορείς του δημοσίου και ευρύτερου δημόσιου τομέα. Η προθεσμία υποβολής σχετικών προσφορών, λήγει 18 Ιουνίου.