Το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου AE (ΤΑΙΠΕΔ) προκηρύσσει διαγωνισμό για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών επικοινωνίας. Συγκεκριμένα, το αντικείμενο των προς ανάθεση υπηρεσιών αφορά στην υποστήριξη, στον σχεδιασμό και στην ολοκληρωμένη υλοποίηση της επικοινωνιακής στρατηγικής του ΤΑΙΠΕΔ. Το έργο απαρτίζεται από δύο μέρη, την επικοινωνιακή στρατηγική & υλοποίησή της και τη διαχείριση του ιστότοπου www.hradf.gr. Το ανώτατο προϋπολογιζόμενο κόστος ανέρχεται σε 70.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ. Εκδηλώσεις ενδιαφέροντος υποβάλλονται μέχρι και τις 20/04.