Προϋπολογισμού 160.000 ευρώ.

H ΔΕΗ ΑΕ προκηρύσσει ηλεκτρονικό διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για την Παροχή Υπηρεσιών Έρευνας Αγοράς, συνολικού προϋπολογισμού 160.000 ευρώ.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί για λογαριασμό της ΔΕΗ ΑΕ με χρήση της πλατφόρμας του Συστήματος Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών tenderONE της εταιρείας cosmoONE, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στις 26/03/2020 και ώρα 12:00.