Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου διενεργεί διαγωνισμό για την Παροχή Υπηρεσιών για Υπηρεσίες Συμβούλου Επικοινωνίας.

Το αντικείμενο του διαγωνισμού αφορά, μεταξύ άλλων, την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα επικοινωνιακής στρατηγικής, υποβολή πρότασης για επικοινωνιακές ενέργειες σύμφωνα με τους στρατηγικούς στόχους της ΕΚΚ, εντοπισμό πιθανών κινδύνων για τη φήμη και αξιοπιστία της ΕΚΚ, προειδοποίηση και παροχή συμβουλών για τη λήψη των κατάλληλων ενεργειών και επιμέλεια κειμένων επικοινωνίας.

Η εκτιμώμενη αξία ανέρχεται σε 115.000 ευρώ για 4 έτη, με προθεσμία υποβολής τις 21/01/2022.