Με προϋπολογισμό 178.000 ευρώ

Το φυσικό αντικείμενο του έργου αναφέρεται στην ανάγκη διαχείρισης, προβολής, διατήρησης και αρχειοθέτησης του ψηφιοποιημένου και τεκμηριωμένου υλικού που διαθέτει το Ίδρυμα Εγνατία Ηπείρου και συνίσταται στην ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς των Βλάχων όπως έχει προκύψει από προγενέστερο υποέργο.

Συνοπτικά περιλαμβάνει δημιουργία συστήματος διαχείρισης περιεχομένου και συστήματος ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης, δημιουργία portal σε ελληνική και αγγλική έκδοση για την ανάδειξη του περιεχομένου του ιδρύματος, εισαγωγή δεδομένων και μεταδεδομένων, συντήρηση υλικού, εκπαίδευση έργου, υποστήριξη και εκπαίδευση των χρηστών με χρήση πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης και ψηφιακού και αλληλεπιδραστικού εκπαιδευτικού υλικού και δράσεις δημοσιότητας και ανάδειξης του συνόλου του έργου.

Ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 178.048,78 ευρώ, πλέον ΦΠΑ. Η προθεσμία υποβολής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής λήγει στις 28 Σεπτεμβρίου.