Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Θεσσαλονίκης πραγματοποιεί ανοικτό διαγωνισμό με τίτλο «Προβολή πολιτιστικού αποθέματος της Θεσσαλονίκης μέσω ψηφιακών εφαρμογών: οι μετασχηματισμοί του κεντρικού οδικού άξονα».

Περιλαμβάνονται οι παρακάτω εργασίες: Α) Εργασίες τρισδιάστατης (3D) σάρωσης κινητών ευρημάτων, Β) Ανάπτυξη ψηφιακού δίγλωσσου αποθετηρίου παρουσίασης επιλεγμένου αρχειακού υλικού της ΕΦΑΠΟΘ, Γ) Ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών ανάδειξης περιεχομένου, Δ) Υπηρεσίες: πιλοτικής λειτουργίας, Τεχνικής Υποστήριξης, Ε) Μετάπτωση δεδομένων και εφαρμογών από παλιά συστήματα, ΣΤ) Εκπαίδευσης προσωπικού, Z) Δράσεις δημοσιότητας και προβολής.

Η εκτιμώμενη συνολική αξία χωρίς ΦΠΑ ανέρχεται σε 402.000 ευρώ, με διάρκεια σύμβασης τους 6 μήνες. Ως προθεσμία παραλαβής των προσφορών ορίστηκε η 06/03/2023.