Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού διενεργεί ανοικτό διαγωνισμό μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ για την επιλογή αναδόχου για την «Ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών προβολής και ανάδειξης μνημείων ακρόπολης Λίνδου», του υποέργου 1, της πράξης «Προβολή και Ανάδειξη Μνημείων Ακρόπολης Λίνδου μέσω Ψηφιακού Περιεχομένου» του ΕΠ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Η συνολική δαπάνη δεν θα υπερβαίνει το ποσό των 125.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ενώ οι προσφορές υποβάλλονται μέχρι την Δευτέρα 08/03/2021.