Ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών ΑΕ (ΟΑΣΑ ΑΕ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με χρήση της Πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) για την ανάθεση υπηρεσιών της Πράξης «Στρατηγικό Σχέδιο Μεταφορών Αττικής».

Αντικείμενο του έργου είναι η παροχή ενός ολοκληρωμένου σχεδίου προβολής και δημοσιότητας για την ανάδειξη του έργου του Στρατηγικού Σχεδίου Μεταφορών Αττικής στη διεξαγωγή των ερευνών της Α’ φάσης, και η ολοκληρωμένη ενημέρωση των επιβατών αλλά και του συνόλου των πολιτών για τις σημαντικές ωφέλειες που προκύπτουν από την εκπόνησή του, ως καταλύτης κινητοποίησης στη συμμετοχή των πολιτών στις εν λόγω έρευνες.

Το σχέδιο προβολής και δημοσιότητας περιλαμβάνει τις κάτωθι 5 Δράσεις: 1. Επικοινωνιακή Στρατηγική και Υποστήριξη του ΟΑΣΑ κατά την εφαρμογή του Σχεδίου Δράσεων Επικοινωνίας, 2. Συνδυασμένες Ενέργειες Προβολής και Δημοσιότητας σε ΜΜΕ (Καταχωρήσεις στον ηλεκτρονικό τύπο, Ψηφιακή Σήμανση, Outdoor Διαφήμιση), 3. Δημιουργικός Σχεδιασμός και Παραγωγή Έντυπου, Οπτικοακουστικού και Λοιπού Ενημερωτικού και Προωθητικού Υλικού, 4. Προβολή στο Διαδίκτυο και τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, 5. Διοργάνωση Συνέντευξης Τύπου.

Η συνολική αξία της σύμβασης ανέρχεται σε 248.000 ευρώ, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής την Παρασκευή 27/10/2023.