Για 31 συμβάσεις μίσθωσης έργου, ύψους 3,5 εκατ. ευρώ
Η Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών (ΕΑΤΑ) εξέδωσε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη 31 συμβάσεων μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου 1 με τίτλο «Εξειδικευμένες ενέργειες προώθησης και προβολής του προορισμού Αθήνα» της ενταγμένης Πράξης «Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Προώθησης και Προβολής της Αθήνας μέσα από B2B και B2C κανάλια» στο Ε.Π. «Αττική 2014-2020».

Η προκήρυξη αφορά, μεταξύ άλλων, σε θέσεις απασχόλησης όπως στελέχη με ειδίκευση στο marketing, την επικοινωνία και το online marketing. Ειδικότερα, η Πράξη, στο πλαίσιο του Ολοκληρωμένου προγράμματος προβολής, προβλέπει 4 υποέργα: Εξειδικευμένες ενέργειες προώθησης και προβολής του προορισμού Αθήνα, Προμήθειες και εκτυπώσεις επικοινωνιακού υλικού, Διοργάνωση ταξιδίων εξοικείωσης, Υλοποίηση καμπάνιας γενικής τουριστικής προβολής για την προώθηση της Αθήνας ως μια ζωντανή και αυθεντική πόλη. Ο προϋπολογισμός του έργου ξεπερνά στο σύνολο τα 3,5 εκατ. ευρώ, με προθεσμία υποβολής συμμετοχών την 01/02/2019.