Η εκτιμώμενη συνολική αξία του έργου ανέρχεται σε 240.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ, με διάρκεια σύμβασης τους 36 μήνες. Ως προθεσμία παραλαβής των προσφορών ορίστηκε η 01/07/2019.