Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των ηλεκτρονικών προσφορών είναι η 03/01/2019.