Προϋπολογισμού 216.222 ευρώ
Η Χριστιανική Αδελφότητα Νέων Θεσσαλονίκης προκηρύσσει δημόσιο ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο Δράσεις Προβολής, Επικοινωνίας, Τεχνογνωσίας, Πληροφορικής και Εκπαιδευτικής Πρωτοβουλίας, στο πλαίσιο του έργου «Promotion and Development of YMC(H)A-Youth Mobilization-Cultural Heritage and Athletic Valorization» με ακρωνύμιο «PROMO YMC(H)A» του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασία INTERREG V-A Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020, προϋπολογισμού 216.222 ευρώ. Προσφορές θα γίνονται δεκτές έως τις 30 Νοεμβρίου.