Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για το Υποέργο 1 «Ενίσχυση της ελκυστικότητας της ΕΕΚ».

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου δράσεων επικοινωνίας για την ελκυστικότητα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης από την υπογραφή της και έως 31/7/2023.

Το έργο περιλαμβάνει τις κάτωθι τέσσερις δράσεις: Δημιουργικός Σχεδιασμός και Παραγωγή Έντυπου, Οπτικοακουστικού και Λοιπού Προωθητικού και Ενημερωτικού Υλικού, Συνδυασμένες Ενέργειες Προβολής και Δημοσιότητας στα ΜΜΕ, Συνδυασμένες Ενέργειες Προβολής και Δημοσιότητας στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης και το Διαδίκτυο, Σχεδιασμός και Οργάνωση Εκδηλώσεων. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 1.764.700 ευρώ. Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 16/02/2022.