Προώθηση της Αθήνας ως μια ζωντανή και αυθεντική πόλη.

Η Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών – Αναπτυξιακή Ανώνυμος Εταιρεία Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΕΑΤΑ ΑΕ) προκηρύσσει διαγωνισμό για το έργο «Υλοποίηση καμπάνιας γενικής τουριστικής προβολής, για την προώθηση της Αθήνας ως μια ζωντανή και αυθεντική πόλη».

Ενδεικτικά, οι υπηρεσίες που θα παρασχεθούν από τον ανάδοχο, περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την παροχή υπηρεσιών στρατηγικής επικοινωνίας και σχεδιασμού της καμπάνιας, τον σχεδιασμό αναλυτικού προγράμματος δημοσιότητας, την παραγωγή περιεχομένου επικοινωνίας, την υλοποίηση καμπάνιας οnline και offline σε εθνικά και διεθνή Μ.Μ.Ε. και το διαδίκτυο, τη διενέργεια φυσικών και ψηφιακών προωθητικών ενεργειών (online / offline activations), που αναδεικνύουν την ταυτότητα της