Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισµό για την ανάθεση του έργου «Δράσεις για την προώθηση του τουριστικού προϊόντος του Νοµού Σερρών» για τα έτη 2021-22.

Συγκεκριµένα, η Περιφερειακή Ενότητα Σερρών προτίθεται να υλοποιήσει ένα σύνολο αυτόνοµων δράσεων Τουριστικής Προβολής του Νοµού Σερρών. Στο πλαίσιο αυτό έχουν προβλεφθεί, µεταξύ άλλων, οι παρακάτω ενέργειες οι οποίες αποτελούν αντικείµενο του διαγωνισµού: Οµάδα Α- Έκδοση τουριστικού οδηγού, Οµάδα Β- Άµεση διαφήµιση α) Μετάδοση στην TV τηλεοπτικών spots β) Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, Οµάδα Γ- Outdoor διαφήµιση, Οµάδα Δ- Αναµνηστικά δώρα τουριστικής προβολής.

Γίνεται δεκτή η υποβολή προσφοράς για το σύνολο του έργου ή ανά οµάδα. Ο προϋπολογισµός ανέρχεται σε 59.900 ευρώ, µε καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών τις 9/9/2021.