Ο Δήμος Κορινθίων προκηρύσσει διαγωνισμό με τίτλο «Κόρινθος, η πρώτη πρωτεύουσα: στον δρόμο για την ελευθερία» Υποέργο 1: Παραγωγή περιεχομένου & τεκμηρίωση. Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παραγωγή περιεχομένου για τη δημιουργία ενός ψηφιακού εικονικού μουσείου για τη διαδραστική παρουσίαση της ιστορίας και των γεγονότων που τοποθετούνται χρονικά στην περίοδο της Επανάστασης.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 106.640 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με διάρκεια της σύμβασης τους 8 μήνες. Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η Δευτέρα 03/04/2023.