Προϋπολογισμού 70.000 ευρώ
Η Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης προκηρύσσει διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσιών οργάνωσης εκθέσεων και συνεδρίων για την υλοποίηση του έργου «Διοργάνωση Διαβαλκανικού Forum με τίτλο Η ανάπτυξη των διαβαλκανικών Υποδομών & Δικτύων ως μοχλών προώθησης της Επιχειρηματικότητας & Καινοτομίας».

Ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 70.000 ευρώ. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την Τρίτη 12/02.