Στο πλαίσιο του έργου, ο ανάδοχος αναλαμβάνει τον προσδιορισμό της επικοινωνιακής στρατηγικής και τον σχεδιασμό ενός ολοκληρωμένου προγράμματος δράσεων δημοσιότητας και διαφημιστικής προβολής σε ΜΜΕ για την επίτευξη της επικοινωνιακής πολιτικής και τη συμβουλευτική υποστήριξη του ΕΟΠΥΥ. Στην επικοινωνιακή στρατηγική βασίζεται
η κατάρτιση, εξειδίκευση και εφαρμογή του σχεδίου Δράσεων Επικοινωνίας. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 58.500 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Προσφορές θα γίνονται δεκτές έως και τις 29 Ιανουαρίου 2018.