Η Αναπτυξιακή Ηρακλείου ΑΑΕ ΟΤΑ (ΑΝΗ ΑΕ ΟΤΑ) προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για την υπηρεσία «Σχέδιο προώθησης και ανάπτυξης του τυποποιημένου ελαιόλαδου» στο πλαίσιο του έργου «Υπηρεσίες υποστήριξης αναπτυξιακών παρεμβάσεων περιφέρειας Κρήτης».

Ο προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται σε 60.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ, με χρονική διάρκεια της σύμβασης τους 4 μήνες. Οι ενδιαφερόμενοι για να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό θα πρέπει να καταθέσουν την προσφορά έως τις 17/05/2021.