Με προϋπολογισμό 230.000 ευρώ

Αντικείμενο του έργου του αναδόχου είναι ο σχεδιασμός, ο προγραμματισμός και η υλοποίηση δράσεων επικοινωνίας και δημοσιότητας πρωτίστως για το έργο «Ανάπτυξη και διαχείριση εφαρμογής ηλεκτρονικής καταχώρησης και εκτέλεσης συνταγών» και όλων των συναφών δράσεων.

Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 233.085 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και η διάρκεια της σύμβασης είναι 21 μήνες. Η προθεσμία υποβολής των προσφορών λήγει στις 8 Φεβρουαρίου. Το έργο χρηματοδοτείται από το επιχειρησιακό πρόγραμμα «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013», στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από εθνικούς πόρους κατά 20 %.