Πιο συγκεκριμένα, το έργο αφορά σε δράσεις ενημέρωσης και εθελοντισμού, δημιουργία ηλεκτρονικού περιβαλλοντικού οδηγού, δημιουργία πλατφόρμας και δράσεις προβολής και δημοσιοποίησης δράσεων και αποτελεσμάτων. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 167.276 ευρώ. Το έργο έχει ενταχθεί στον Άξονα Προτεραιότητας «Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020». Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov με σφραγισμένες προσφορές σε δύο στάδια. Η υποβολή προσφορών ξεκινά σήμερα, 22 Απριλίου και θα ολοκληρωθεί την Πέμπτη 9 Μαΐου.