Για τη χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας προστασίας της 1ης κατοικίας.

Η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους του Υπουργείου Οικονομικών απευθύνει «Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για παροχή υπηρεσιών διαφημιστικής εκστρατείας σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης». Το αντικείμενο του έργου αφορά τη δημιουργία και παραγωγή προωθητικών αναρτήσεων για μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media), τη δημιουργία λογαριασμών σε social media, καθώς και τον σχεδιασμό και την υλοποίηση επικοινωνιακού προγράμματος προβολής (εκστρατεία) μέσω των social media που θα παραπέμπει τους αποδεκτές στη χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας προστασίας της 1ης κατοικίας.

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 24.800 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Η εκστρατεία πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως 15 Απριλίου 2020. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν την προσφορά τους, σε κλειστό και σφραγισμένο φάκελο, η οποία θα πρέπει να έχει περιέλθει στο Πρωτόκολλο της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, το αργότερο μέχρι τις 11/03/2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:30μ.μ.