Από τη Γενική Διεύθυνση Επιχειρήσεων και Βιομηχανίας

Η σύμβαση αφορά σε εκστρατεία ενημέρωσης για το 2012, προκειμένου να διευκολυνθούν οι οικονομικοί φορείς να κατανοήσουν καλύτερα και να εφαρμόσουν τις νέες απαιτήσεις σχετικά με την ασφάλεια των παιχνιδιών.

Η εκστρατεία θα εστιάσει σε ΜΜΕ που συμμετέχουν στην κατασκευή και προώθηση παιχνιδιών. Ο προϋπολογισμός ανέρχεται μεταξύ 250.000 και 300.000 ευρώ, πλέον ΦΠΑ και η προθεσμία υποβολής λήγει στις 2 Σεπτεμβρίου.