Η Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ (ΚτΠ ΑΕ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό διεθνή ανοικτό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για το έργο «Ψηφιακό Κέντρο Ενημέρωσης – Digital Media Center». Το αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει δράσεις, όπως κεντρικό εξοπλισμό Ψηφιακού Κέντρου Ενημέρωσης, σύστημα συλλογής και ψηφιακής καταγραφής και αποδελτίωσης ΜΜΕ, πλατφόρμα διαχείρισης Χρηστών, Περιεχομένου & Εφαρμογές διανομής δημοσιότητας στην Κυβέρνηση, σύστημα συλλογής και ταξινόμησης τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών διαφημίσεων, υπηρεσίες εκπαίδευσης και δράσεις δημοσιότητας του έργου. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης, περιλαμβανομένων των δικαιωμάτων προαίρεσης, ανέρχεται στο ποσό των 6.171.962 με ΦΠΑ, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών τις 08/01/2021.