Το έργο θα πραγματοποιηθεί από 1η Ιανουαρίου 2014 έως 15 Ιουλίου 2014 στo πλαίσιο της αντίστοιχης έρευνας του Ευρωσυστήματος «Household Finance and Consumption Survey» (HFCS). Σκοπός είναι η αποτύπωση της οικονομικής κατάστασης των νοικοκυριών στην Ελλάδα, καταγράφοντας στοιχεία που αφορούν κυρίως σε εισόδημα, περιουσία, δάνεια και κατανάλωση.

Η έρευνα θα διενεργηθεί σε τυχαίο, αντιπροσωπευτικό δείγμα των ιδιωτικών νοικοκυριών της χώρας με προσωπικές συνεντεύξεις, με χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή (CAPI-Computer Assisted Personal Interviews). Το ερωτηματολόγιο βασίζεται στο κοινό ερωτηματολόγιο της HFCS και η τελική του μορφή προσδιορίζεται από την Τράπεζα. Η προθεσμία υποβολής σχετικών προσφορών λήγει στις 9 Δεκεμβρίου.