Με προϋπολογισμό 400.000 ευρώ

Η μελέτη στοχεύει στο να επιτρέψει στην Επιτροπή να προβεί σε αξιολόγηση του ρόλου των εμπορικών μυστικών και των εμπιστευτικών επιχειρηματικών πληροφοριών ως πιθανές κινητήριες δυνάμεις καινοτομίας, ανταγωνιστικότητας και οικονομικής ανάπτυξης. Το μέγιστο εκτιμώμενο ποσό ανέρχεται σε 400.000 ευρώ και η προθεσμία υποβολής λήγει στις 18 Οκτωβρίου.