Μελέτη επικοινωνιακού περιβάλλοντος, διενέργεια έρευνας κοινού

Συγκεκριμένα, το έργο περιλαμβάνει 4 μέρη: Το πρώτο αφορά στην κωδικοποιημένη καταγραφή του θεσμικού πλαισίου για τα προγράμματα προβολής υπηρεσιών του δημόσιου, ευρύτερου δημόσιου τομέα και Ο.Τ.Α. Το δεύτερο αφορά σε διενέργεια έρευνας κοινού με σύνταξη ερωτηματολογίου, το τρίτο στην εκπόνηση μελέτης αποτύπωσης του επικοινωνιακού περιβάλλοντος στην Περιφέρεια και το 4ο στη σύνταξη επικαιροποιημένου Επικοινωνιακού Σχεδίου Δράσεων Πληροφόρησης και Δημοσιοποίησης. Ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 20.000 ευρώ και η προθεσμία υποβολής λήγει στις 22 Οκτωβρίου.