Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων διακηρύσσει δημόσιο ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών σχεδιασμού και υλοποίησης ενός ολιστικού σχεδίου δράσεων επικοινωνίας – δημοσιότητας του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ 2014-2021)».

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των 155.744 ευρώ, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών τις 05/05/2023.