Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό με αντικείμενο «Ενέργειες Πληροφόρησης και Επικοινωνίας της Γενικής Γραμματείας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων».

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών για τη διαμόρφωση της Επικοινωνιακής Στρατηγικής της Γενικής Γραμματείας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων (ΓΓΦΠΥ) και την εκπόνηση ενός Σχεδίου Δράσεων Επικοινωνίας. Η εκτιμώμενη συνολική αξία χωρίς ΦΠΑ είναι 516.129 ευρώ, με προθεσμία παραλαβής των προσφορών τις 04/07/2022.