Το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου AE (ΤΑΙΠΕΔ) ενδιαφέρεται να λάβει συμβουλευτικές υπηρεσίες επικοινωνίας από εταιρεία (ή κοινοπραξία ή ένωση εταιρειών) που δραστηριοποιείται στην ελληνική αγορά, με αποδεδειγμένη εξειδίκευση και εμπειρία, η οποία θα παράσχει τις υπηρεσίες και την υποστήριξή της στο ΤΑΙΠΕΔ.

Το αντικείμενο της πρόσκλησης αφορά την παροχή υπηρεσιών και την υποστήριξη στον σχεδιασμό και την ολοκληρωμένη υλοποίηση της επικοινωνιακής στρατηγικής της ΤΑΙΠΕΔ ΑΕ.

Συγκεκριμένα, το έργο απαρτίζεται από τα ακόλουθα δύο μέρη: 1. Επικοινωνιακή στρατηγική και υλοποίησή της, 2. Διαχείριση του ιστότοπου www.hradf.com. Μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει την υποστήριξη του ΤΑΙΠΕΔ στον σχεδιασμό και τη διαμόρφωση της επικοινωνιακής του στρατηγικής, τη διαχείριση εταιρικών σελίδων κοινωνικής δικτύωσης, content marketing με παραγωγή περιεχομένου, διοργάνωση παρουσιάσεων, συναντήσεων και προωθητικών ενεργειών, υποστήριξη και διαχείριση δημοσίων σχέσεων, υποστήριξη στον σχεδιασμό και την υλοποίηση media planning, media relations, διαχείριση κρίσεων κ.ά.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 12 μήνες, με ανώτατο προϋπολογιζόμενο κόστος τις 80.000 ευρώ, πλέον ΦΠΑ. Οι εκδηλώσεις ενδιαφέροντος δύναται να υποβληθούν μέχρι και την 4η Αυγούστου 2023.