Το Τμήμα Δημοσίων Έργων της Κύπρου διενεργεί διαγωνισμό με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών για την «Εκπόνηση και υλοποίηση σχεδίου επικοινωνίας για τη βιώσιμη κινητικότητα». Αντικείμενο της σύμβασης είναι ο σχεδιασμός, η οργάνωση και η υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου επικοινωνίας, για την προώθηση της βιώσιμης κινητικότητας. Το αντικείμενο διακρίνεται σε 6 δράσεις, οι οποίες περιλαμβάνουν διαφορετικού τύπου εργασίες/παραδοτέα, που θα πρέπει να γίνουν για την προώθηση των Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας της Κύπρου, καθώς και της Εθνικής Στρατηγικής Χερσαίων Μεταφορών. Η εκτιμώμενη συνολική αξία ανέρχεται σε 300.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ, με προθεσμία παραλαβής των προσφορών τις 11/06/2021.