Η πρόσκληση διαιρείται σε 3 μέρη, Στρατηγική επικοινωνία, συντακτικός και γραφικός σχεδιασμός, Ψηφιακές επικοινωνίες, Επικοινωνίες σχετικά με εκδηλώσεις, με συνολικό προϋπολογισμό 1.454.000 ευρώ. Το πρώτο μέρος περιλαμβάνει τη στρατηγική σύλληψη, σχεδιασμό, σύνταξη και παραγωγή, σε οποιοδήποτε μέσο, περιεχομένου επικοινωνιών και υλικού προώθησης της επωνυμίας σχετικά με τις δραστηριότητες της κοινής επιχείρησης SJU, με προϋπολογισμό 340.000 ευρώ.

Το δεύτερο μέρος περιλαμβάνει τη σύλληψη στρατηγικών ψηφιακής επικοινωνίας, ηλεκτρονικού και διαδικτυακού υλικού, οπτικοακουστικών προϊόντων και εφαρμογών για κινητές συσκευές, με αξία 354.000 ευρώ, και το τρίτο την παροχή υποστήριξης όσον αφορά στον υλικοτεχνικό προγραμματισμό και την προετοιμασία της οργάνωσης εκδηλώσεων, με αξία 760.000 ευρώ. Προσφορές θα γίνονται δεκτές έως τις 22 Μαρτίου.