Προϋπολογισμού 59.500 ευρώ
Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης προκηρύσσει συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό επιλογής αναδόχου για την «Παροχή υπηρεσιών εμπειρογνώμονα για την υλοποίηση των ενεργειών των Πακέτων Εργασίας 2, 3 και 6 (WP2- Dissemination and Communication, WP3- Development of support tools & WP6- Raising Awareness)» στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου: «Interregional Social Enterprise Empowerment / Κοινωνική Επιχείρηση Αξιοποίησης Δομών Εφαρμογής» και ακρωνύμιο Ι-SEE του Συγχρηματοδοτούμενου Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας «Interreg V-A Cooperation Programme: Greece-Bulgaria 2014-2020».

Το έργο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, Επικοινωνιακή Στρατηγική, Ιστοσελίδα και Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, Προωθητικό Υλικό, Συνέντευξη Τύπου, Διενέργεια Έρευνας με θέμα τις τοπικές και εθνικές προτεραιότητες σε συνδυασμό με την Κοινωνική
Οικονομία, Διοργάνωση Εκδηλώσεων Τοπικής Δικτύωσης. Ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 59.500 ευρώ, με ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών τις 07/11/2018.