Για Ελλάδα και Κύπρο, στο πλαίσιο προγράμματος 1 εκατ. ευρώ

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων προκηρύσσει διαγωνισμό με τίτλο «Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για υποστήριξη στην επικοινωνία των μέσων της ΕΤΕπ».

Ο πάροχος των υπηρεσιών θα έρχεται σε επαφή µε τη διεύθυνση σχέσεων με τα μέσα του τμήματος Επικοινωνίας της ΕΤΕπ, προκειμένου να υποστηρίζει το έργο του τμήματος στο πλαίσιο της στρατηγικής επικοινωνίας του ομίλου της ΕΤΕπ. Η συνολική εκτιμώμενη αξία του έργου ανέρχεται σε 995.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ.

Η σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα και συγκεκριμένα, αφορά σε υπηρεσίες υποστήριξης στην επικοινωνία για την Ελλάδα και την Κύπρο με προϋπολογισμό 305.000 ευρώ, για τα Δυτικά Βαλκάνια με προϋπολογισμό 185.000 ευρώ, για την Ουκρανία με 185. 000 ευρώ, για την Ισπανία, την Πορτογαλία και τη Λατινική Αμερική 320.000 ευρώ. Ως προθεσμία παραλαβής των προσφορών έχει οριστεί η 24η Ιουνίου 2019.