Για το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 - 2020

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων προκηρύσσει διαγωνισμό με τίτλο «Ολοκληρωμένο σχέδιο δράσεων επικοινωνίας του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) 2014 – 2020». Το αντικείμενο του έργου αφορά στην υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου δράσεων επικοινωνίας που περιλαμβάνει συνδυασμένες ενέργειες προβολής και δημοσιότητας στα ΜΜΕ (τηλεόραση, ραδιόφωνο, έντυπα μέσα, εξωτερική διαφήμιση και διαδίκτυο), δημιουργικό σχεδιασμό και παραγωγή έντυπου, οπτικοακουστικού και λοιπού προωθητικού υλικού, και φωτογράφιση – βιντεοσκόπηση έργων ΠΑΑ.

Η συνολική αξία του προς ανάθεση έργου ανέρχεται σε 1.223.756 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Η διάρκεια της σύμβασης ορίστηκε έως 31/05/2023. Καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 30/10/2020.