Ο Δήµος Ελληνικού-Αργυρούπολης προκηρύσσει διαγωνισµό για την «Προετοιµασία και υλοποίηση επικοινωνιακής καµπάνιας ευαισθητοποίηση των δηµοτών για τη συλλογή των βιοαποβλήτων στη πηγή».

Θα πραγµατοποιηθεί η οργάνωση και υλοποίηση ενός προγράµµατος ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης µε στόχο τη λεπτοµερή ενηµέρωση των πολιτών που θα συµµετέχει στη δράση της χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων, την εξοικείωσή του µε νέες έννοιες και πρακτικές, την καθοδήγηση και την ενθάρρυνση για συµµετοχή.

Η αξία της σύµβασης ανέρχεται σε 62.000 ευρώ, µε καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών την Τρίτη 07/09/2021.