Η Περιφέρεια Ηπείρου προκήρυξε ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με αντικείμενο την «Παροχή υπηρεσιών για την υλοποίηση του έργου TheRout_Net – Thematic Routes and Networks», προϋπολογισμού δαπάνης 92.522 ευρώ.

Η σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα: 1 – «Διοργάνωση Εκδηλώσεων», 2 – «Υπηρεσίες προώθησης και προβολής», 3 – «Εκπόνηση Μελετών». Σκοπός του έργου του αναδόχου είναι η παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης στα Πακέτα Εργασίας 2, 3 και 4 με αντικείμενο την προβολή, προώθηση και ενίσχυσης του εναλλακτικού- «αργού» τουρισμού κατά την υλοποίηση του έργου «TheRout_Net – Thematic Routes and Networks» στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020.

Η διάρκεια υλοποίησης του έργου ορίζεται από την υπογραφή της σύμβασης έως και τις 30/09/2023. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται η Πέμπτη 16/2/2023.