Περιλαμβάνει δημιουργία web και mobile εφαρμογής, ρ/φ σποτ

Ο Δήμος Καλαμαριάς προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, για την υλοποίηση του «Σχεδίου δράσης ενίσχυσης οικολογικής συνείδησης και προώθησης περιβαλλοντικού εθελοντισμού στον Δήμο Καλαμαριάς».

Το έργο περιλαμβάνει τις εξής υπηρεσίες: Τμήμα 1: Είδη εξοπλισμού καθαρισμού, Τμήμα 2: Κάδους ανακύκλωσης, κάδους κουζίνας και εργαλεία ανάδευσης, Τμήμα 3: Μία Web εφαρμογή, μία Mobile εφαρμογή για Ios, μία Mobile εφαρμογή για Android κι ένα Laptop, 15,6’’ Full HD, 8 GB, Τμήμα 4: Προμήθεια εντύπων & οικολογικών τσαντών και δημιουργία βίντεο προβολής και ραδιοφωνικού σποτ, Τμήμα 5: Σχεδίαση και υλοποίηση εμψυχωτικών δράσεων. Η αξία της σύμβασης, ανέρχεται σε 161.169 ευρώ. Προσφορές υποβάλλονται για ένα ή περισσότερα τμήματα, για το σύνολο των ειδών του κάθε τμήματος και για τη συνολική ποσότητα του κάθε είδους, με καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών τις 10/07/2019.