Το έργο περιλαμβάνει τις εξής υπηρεσίες: Τμήμα 1: Είδη εξοπλισμού καθαρισμού, Τμήμα 2: Κάδους ανακύκλωσης, κάδους κουζίνας και εργαλεία ανάδευσης, Τμήμα 3: Μία Web εφαρμογή, μία Mobile εφαρμογή για Ios, μία Mobile εφαρμογή για Android κι ένα Laptop, 15,6’’ Full HD, 8 GB, Τμήμα 4: Προμήθεια εντύπων & οικολογικών τσαντών και δημιουργία βίντεο προβολής και ραδιοφωνικού σποτ, Τμήμα 5: Σχεδίαση και υλοποίηση εμψυχωτικών δράσεων. Η αξία της σύμβασης, ανέρχεται σε 161.169 ευρώ. Προσφορές υποβάλλονται για ένα ή περισσότερα τμήματα, για το σύνολο των ειδών του κάθε τμήματος και για τη συνολική ποσότητα του κάθε είδους, με καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών τις 10/07/2019.