Το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης ενέκρινε τη διενέργεια ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) για την επιλογή αναδόχου του Υποέργου 7 «Δράσεις Δημοσιότητας» στο πλαίσιο της Πράξης «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) – Νέα Φάση».

Ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 111.398 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.