Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Σερρών (ΚΕΔΗΣ) προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό διενέργειας παροχής υπηρεσιών και προμηθειών για τη «Διοργάνωση των εκδηλώσεων στο πλαίσιο της “Πολιτείας των ευχών 2021”».

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα τμήματα «Οργάνωση και υλοποίηση» και «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού». Η εκτιμώμενη αξία ανέρχεται στο ποσό των 259.389 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με διάρκεια της σύμβασης από 18/12/2021 έως 02/01/2022, αρχίζοντας από την υπογραφή της σύμβασης και μέχρι το πέρας της. Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 7/11/2021.