Από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Η εν λόγω δράση εντάσσεται στην πράξη «Αριστεία», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση». Ο συνολικός προϋπολογισμός, ανέρχεται στο ποσό των 19.000 ευρώ. Η διακήρυξη είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα http://www.ru.aegean.gr και η προθεσμία υποβολής σχετικών προσφορών λήγει στις 21 Ιουλίου.