Το Υπουργείο Τουρισμού διενεργεί διαγωνισμό για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών στο πλαίσιο της δράσης «Ενέργειες δημοσιότητας για τη δημιουργία ολοκληρωμένων τουριστικών προσβάσιμων προορισμών».

Στο πλαίσιο της εν λόγω σύμβασης, θα πρέπει να υλοποιηθούν δράσεις όπως κατάρτιση αναλυτικού πλάνου αγοράς Mέσων (media plan) και δημιουργία υλικού επικοινωνίας και δημοσιότητας.

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 74.276 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίστηκε η Δευτέρα 17/1/2022.