Το Υπουργείο Τουρισμού προκηρύσσει διαγωνισμό για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών στο πλαίσιο της δράσης «Ενέργειες Δημοσιότητας για τη Δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών Προσβάσιμων Προορισμών».

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 71.289 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ενώ προσφορές θα γίνονται δεκτές έως τις 06/05/2019. Αντικείμενο της σύμβασης είναι οι ενέργειες προβολής και δημοσιότητας που θα διενεργήσει η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Τομέα Τουρισμού του Υπουργείου Τουρισμού για επιμέρους παρεμβάσεις που θα υλοποιηθούν, μέσω της δράσης «Ολοκληρωμένος Τουριστικός Προσβάσιμος Θαλάσσιος Προορισμός», σε παραθαλάσσιες περιοχές της χώρας με στόχο την προσέλκυση επισκεπτών ατόμων με αναπηρίες, καθώς και άλλων κατηγοριών εμποδιζομένων ατόμων.