Το Κυπριακό Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας προκηρύσσει διαγωνισμό με αντικείμενο την Αγορά Υπηρεσιών Συμβούλου Δημοσιότητας του Συγχρηματοδοτούμενου Έργου «Ανάπτυξη της Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης».

Το έργο περιλαμβάνει την προώθηση δράσεων δημοσιότητας για όλα τα προγράμματα της Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του Υπουργείου, με προϋπολογισμό 420.000 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Ως προθεσμία παραλαβής των προσφορών έχει οριστεί η 05/12/2019.