Η Κοινωνία της Πληροφορίας ΜΑΕ (ΚτΠ ΜΑΕ) προκήρυξε ανοικτό διαγωνισμό με τίτλο «SUB6: Υπηρεσίες δημοσιότητας υποστήριξης ενημέρωσης κοινού – Smart Readiness».

Η μέγιστη εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε 4.833.400 ευρώ, με προθεσμία παραλαβής των προσφορών τις 29/05/2023.