Με προϋπολογισμό 72.912 ευρώ
Η ΕΥΔΑΠ έχει προκηρύξει διαγωνισμό για υπηρεσίες επικοινωνίας και δημοσιότητας.

Ενδεικτικά, οι βασικές ανάγκες περιλαμβάνουν: Εταιρική εικόνα, ανάπτυξη σχέσεων με φορείς, εσωτερική επικοινωνία, Γραφείο Τύπου, επικοινωνιακή στρατηγική σε σχέση με τα περιβαλλοντικά θέματα και με ευαίσθητα κοινωνικά θέματα, διαχείριση κρίσεων, σχεδιασμό και υλοποίηση προγραμμάτων ΕΚΕ. Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο του συμβατικού αντικειμένου, με την εκτιμώμενη αξία της σύμβασης να ανέρχεται σε 72.912 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Η 10/09/2018 αποτελεί την καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών.