Αντικείμενο της σύμβασης είναι η καμπάνια δημοσιότητας για την προώθηση και την ενημέρωση του κοινού για τη Μελέτη Ανάπτυξης Μετρό Θεσσαλονίκης σε όλο το Πολεοδομικό Συγκρότημα και την περιαστική ζώνη της Θεσσαλονίκης. Η εκτιμώμενη αξία ανέρχεται στις 173.600 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με διάρκεια της σύμβασης τους 8 μήνες. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ με ανοικτή διαδικασία,
με προθεσμία υποβολής των προσφορών τις 7/06/2021.